Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

  K o m u n i k a t.

     Szanowne Koleżanki i Koledzy W bieżącym roku przyada 20 rocznica powstania naszego Koła.

    W związku z powyższym Zarząd Koła planuje uroczyste obchody tego jubileuszu.

    Uroczystości planujemy zorganizować w  dniu 23 marca 2019.r. o godz. 15.00.

Będzie to  sprawozdanie z dwudziestolecia koła. Uroczystego podsumowania dokona Prezes Zarządu Koła Kol. Jan Puda.

             1.   Otwarcie obrad  przywitanie zaproszonych gości.

       2.   Przywitanie gości

       3.   Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na                 wieczna wartę

       4.    Przedstawienie regulaminu i  porządku obrad

       5.    Przyjęcie regulaminu i  porządku obrad

       6.   Wybór komisji statutowej

       7.   Stwierdzenie ważności zebrania

       8.   Wybór komisji uchwał i wniosków

       9Sprawozdanie  Zarządu Koła  z działalności  za okres             1999- 2019 Rok

      11Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności              za okres 2014 - 2018 Rok

      12.  Dyskusja nad sprawozdaniami

      13.  przyjęcie sprawozdań

      14   Uhonorowanie odznaczeniami i medalami           wyróżniających się członków            

      15Wręczenie  listów gratulacyjnych

      16.  Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet

        z uwagi na konieczność zorganizowania posiłków prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczyste zebranie telefonicznie do kol.

 Kol. Mieczysław Batkiewicz tel. 602 384 610

Kol. Andrzej Klocek tel. 660 768 140

Zapisy przyjmowane do dnia 28 lutego 2019.r.

             Zwracamy się również z apelem o liczne przybycie 

                                                                                                Za Zarząd Koła

                                                                                   Jan PUDA  Prezes  Zarządu Koła

 KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA

         Zarząd Koła informuje, że planuje zorganizować  w dniu 23 luty 2019 o godz. 16.00 Kulig.

Zbiórką w Obidowej końcowy przystanek. opłata 30 zł. od osoby. Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udzielają:

Kol. Mieczysław Batkiewicz tel. 602 384 610

Kol. Andrzej Klocek tel. 660 768 140

        Z uwagi na konieczność zamówienia  ilości sań oraz art spożywczych na ognisko prosimy o dokonywanie zapisów do dnia  5 lutego 2019.r.

                                                                                                                              Za Zarząd Koła

                                                                                                                Jan PUDA  Prezes  Zarządu Koła

 

K O M U N I K A T

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Policyjnych informuje że od 1 stycznia 2019 zostaje podwyższona składka na Fundusz Koła;

Dotychczasowe opłaty wynosiły                  Obecnie

Składka Członkowska     30 zł                      30 zł

Fundusz Koła                   17 zł                      20 zł

Wpisowe                            5 zł                        5 zł

Legitymacja                      2 zł.                        2 zł.

        

        Składki członkowskie można opłacać u skarbnika koła lub na konto rachunku bankowego; BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Nowy Targ

                            Nr 16 1600 1462 1836 2002 0000 0001

 

                                                                       Skarbnik Zarządu Koła SEiRP

                                                                                        Nowy Targ

                                                                                      Andrzej Klocek

ZARZĄD KOŁA  INFORMUJE

BARDZO PILNE!!!

        Koleżanki i koledzy biorący  udział w programie ubezpieczeniowym emeryt 2016 proszone są do zgłaszania się do Zarządu Koła celem wyjaśnienia warunków ubezpieczenia oraz zmiany ubezpieczyciela.

        Sprawa bardzo pilna z uwagi na kontynuacje ubezpieczenia.

                                                                                                                    Za Zarząd Koła

                                                                                                      Jan PUDA - Prezes Zarządu Koła

 

Sygn. akt K 7/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 października 2018 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący

Zbigniew Jędrzejewski

Julia Przyłębska

Stanisław Rymar – sprawozdawca

Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2018 r., wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów o zbadanie zgodności:

art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) z:

 

– art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,

 

– art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

 

o r z e k a:

 

Art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zawartość