Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 BARDZO PILNE

                W dniu27 kwietnia  2018 w Warszawie  odbył się NADZWYCZAJNY KRAJOWY STATUTOWY ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW  POLICYJNYCH.  na którym dokonano uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia. Statut  w całości zostanie opublikowany po jego zarejestrowaniu w  Sądzie rejestrowym w Warszawie.

W drugim punkcie zjazdu podjęto uchwalę dokonania zmian w składzie prezydium Zarządu Głównego w związku ze złożeniem  przez członka prezydium  Kol. Zdzisława Bartulę  rezygnacji  z pełnionych funkcji

1. rezygnację ze stanowiska wiceprezesa  Zarządu Głównego

2.rezygnację ze stanowiska  p.o Skarbnika Zarządu Głównego

3. rezygnację z funkcji członka prezydium  Zarządu Głównego. 

                                                                                                            Delegat Nr 64

                                                                                        Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Statutowy

                                                                                                     Delegatów - Jan PUDA

                                                        

STATUT
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH


UCHWALONY NA V KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ODBYTYM W DNIACH 19 I 21 LISTOPADA 2006 ROKU
.


ROZDZIAŁ I
 Postanowienia ogólne


§1.1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych (w skrócie SEiRP) zwane dalej ?Stowarzyszeniem" jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy
i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz.U. Nr 8 z 2004 roku, poz.67
z póżn. zm., a także innych osób fizycznych i prawnych o których mowa w § 16 niniejszego Statutu.
2. Osobowość prawną posiada Zarząd Główny Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu Głównego.

§ 2.1. Stowarzyszenie jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych,
jak i światopoglądowych.
2. Stowarzyszenie jest organizacją neutralną światopoglądowo.
3. Stowarzyszenie i jego członkowie uważają za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród i Państwo służące
temu Narodowi.

§ 3.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.

§ 4.1.  Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:
1)   Zarząd Główny,
2)   Zarządy Wojewódzkie ( Okręgowe),
3)   Koła.
2. Zarządy wymienione w § 4. ust. 1. pkt 1), pkt2) oraz Koła reprezentują na zewnątrz prezesi tych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

§ 5.Członkowie Stowarzyszenia wybierają: Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie, Zarządy Okręgowe, Zarządy Kół oraz odpowiedniej rangi Komisje Rewizyjne jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.
§ 6.1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych lub międzynarodowych stowarzyszeń
i organizacji o takim samym lub podobnym profilu.
2. Stowarzyszenie może zawierać i realizować umowy o współpracy z krajowymi i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.
3. Decyzję w sprawie przystąpienia do krajowych, zagranicznych albo międzynarodowych   organizacji
i stowarzyszeń, a także zawierania z nimi umów o współpracy podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 7.1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Stowarzyszenie ma prawo posiadać własny sztandar odpowiadający obowiązującym wymogom formalnym, zaś jego wzór określą właściwe władze Stowarzyszenia.

§ 8.1. Stowarzyszenie może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk netto przeznaczony jest na realizację jego zadań statutowych, a także tworzyć fundacje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Rodzaje i zakres tej działalności mogą wymagać etatowego zatrudnienia członków Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.
3. Do pozostałej działalności statutowej możliwe jest zatrudnienie członków Stowarzyszenia, nie pełniących funkcji z wyboru, lub innych osób.
4. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia tego szczebla, który zatrudnia osoby wymienione w ust.3
5.  Zatrudnienie, o którym mowa w ust 3. odbywa się na ogólnie obowiązujących zasadach.

§ 9. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy dla potrzeb wewnętrznych swoich jednostek organizacyjnych.

§ 10. 1. Tworzenie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na terenie określonych regionów kraju, gdzie jednostki takie nie istnieją, odbywa się w porozumieniu z:
- Prezydium Zarządu Głównego w odniesieniu do województwa,
- Prezydium właściwego Zarządu Wojewódzkiego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na terenie województwa,
2. Między posiedzeniami Prezydium, zgodę w tej sprawie wydaje prezes właściwego Zarządu (Głównego lub Wojewódzkiego). Decyzje te jednak dla swej ważności muszą być zatwierdzone przez Prezydium Zarządu (Głównego lub Wojewódzkiego) na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 11.Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną ogółu członków.


ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia


§ 12.Celem Stowarzyszenia jest:
1. zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia
w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,
2.  organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska  emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
3. aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy,  żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
4. ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
5. reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy
i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa  podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,                          
6. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 13.Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:
1.  udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych poprzez swoje organy statutowe lub powołane w tym celu komisje socjalno-bytowe i inne zespoły, w ramach Fundacji lub w inny sposób może pozyskiwać fundusze na cele socjalno-bytowe dla najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia,
2. utworzyć i prowadzić członkowską kasę pogrzebową, a na życzenie rodziny zmarłego członka Stowarzyszenia udziela pomocy w organizacji pogrzebu,
3. organizuje wycieczki krajoznawcze oraz inne formy zbiorowego wypoczynku i rekreacji dla swoich członków i ich rodzin,
4. organizuje kluby środowiskowe dla członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz współuczestniczy w ich prowadzeniu,
5. podejmuje współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami resortu spraw wewnętrznych i przez nie nadzorowanymi, jak również ze związkami zawodowymi policjantów, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach istotnych dla środowiska emerytów i rencistów,
w szczególności w zakresie wypracowania satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań systemu emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych,
6.  współdziała z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, poza resortowymi organizacjami emerytów i rencistów oraz ich zrzeszeniami, a w miarę potrzeby także
z odpowiednimi władzami państwowymi, kompetentnymi organami administracji państwowej i samorządowej,
7. w zależności od potrzeb współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi wyspecjalizowanymi organizacjami zajmującymi się sprawami ochrony i obrony praw człowieka,
8. otacza opieką mogiły oraz miejsca pamięci poległych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych, a gdy zachodzi taka konieczność udziela pomocy wdowom (wdowcom) i sierotom po tych poległych, jak i najbliższym po zmarłych członkach Stowarzyszenia,
9. odbywa okresowe zebrania członków jednostek podstawowych oraz władz Stowarzyszenia, w celu omówienia zasad organizacji i sposobów realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
10. koordynuje i wspomaga działalność swoich jednostek organizacyjnych oraz podejmuje interwencje i inne czynności mające na celu usunięcie utrudnień w realizacji zadań statutowych,
11. tworzy zespoły redakcyjne przy jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia, które opracowują i wydają biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Stowarzyszenia,
12. podejmuje inne  niezbędne  przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów  i zadań statutowych.

§ 14.W wewnętrznej działalności Stowarzyszenia obowiązują w pełni demokratyczne zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzliwość.

§ 15.Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z kierownictwami służbowymi jednostek organizacyjnych właściwego szczebla resortu spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez ten resort oraz organizacjami społecznymi i związkowymi, działającymi przy tych jednostkach, przedstawiając im swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje dotyczące członków Stowarzyszenia.

 

 


ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki§ 16.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,
4) członków seniorów.

§ 17.1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać byli funkcjonariusze i żołnierze resortu spraw wewnętrznych lub jednostek organizacyjnych podporządkowanych temu resortowi, cieszący się nienaganną opinią. Może nim być także wdowa (wdowiec) po poległym lub zmarłym funkcjonariuszu i żołnierzu resortu spraw wewnętrznych lub jednostek podporządkowanych temu resortowi, jak również wdowa (wdowiec) po zmarłym członku Stowarzyszenia. Osoba ta jednak musi cieszyć się nienaganną opinią.
2. Nie może być członkiem Stowarzyszenia były funkcjonariusz lub żołnierz resortu spraw wewnętrznych, który:
1) został ze służby wydalony dyscyplinarnie,
2) został zwolniony z resortu spraw wewnętrznych lub podporządkowanych temu resortowi jednostek organizacyjnych wskutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z niskich pobudek lub winy umyślnej na karę pozbawienia wolności (w tym również z zawieszeniem wykonania kary),
3) swoim postępowaniem w przeszłości, jak i aktualną postawą naraża na szkodę dobre imię Stowarzyszenia poprzez naruszanie powszechnie uznanych zasad i norm etyczno-moralnych.
3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna.
4. 1) Tytułem członka honorowego Stowarzyszenia może być wyróżniona osoba fizyczna, która położyła wyjątkowe zasługi dla Stowarzyszenia i spraw emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych lub jednostek podporządkowanych temu resortowi.
2) Tytuł, o którym mowa w ust. l przyznaje wyłącznie w formie uchwały Krajowy Zjazd Delegatów na pisemne wnioski zarządów wojewódzkich Stowarzyszenia.
5. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia w czasie pełnienia funkcji w jego władzach Krajowy Zjazd Delegatów może odchodzącym z tych funkcji nadać dożywotnio tytuł honorowy taki, jaki osoby te miały na pełnionych uprzednio funkcjach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w okresie między zjazdami na wniosek Zarządu Wojewódzkiego tytuł honorowy może być nadany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
6. Członkom honorowym Stowarzyszenia przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w ważniejszych posiedzeniach gremium, które wystąpiło z wnioskiem o nadanie im tego tytułu, jak i prawo brania udziału w organizowanych przez te gremia uroczystościach i imprezach.
7. Tytuł członka seniora może nadać Koło członkom zwyczajnym, którzy ukończyli 75 lat, a stan zdrowia nie pozwala im na uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia. Nadanie tego tytułu zwalnia z obowiązku opłacania składek.
8. Władze poszczególnych struktur organizacyjnych Stowarzyszenia mogą stosować także inne formy wyróżnień i uhonorowań.

§ 18.1. Członków zwyczajnych i członków wspierających - osoby fizyczne przyjmują do Stowarzyszenia Zarządy Kół według właściwości terenowej, po złożeniu pisemnej deklaracji ubiegających się o członkostwo
i uiszczenie wpisowego.
2. 1) Członków wspierających - osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  przyjmuje podejmując w tej sprawie stosowną decyzję Zarząd Główny lub Zarządy Wojewódzkie  po wcześniejszym poinformowaniu Prezydium Zarządu Głównego.
2) Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia - w wypadkach budzących wątpliwości - bezzwłocznie
żąda odpowiednich wyjaśnień oraz informuje o swym stanowisku zainteresowane zarządy.
3. Przynależność do Stowarzyszenia tak w charakterze członka zwyczajnego, jak i wspierającego jest aktem całkowicie dobrowolnym, przy czym wniosek w sprawie przyjęcia musi mieć formę pisemną.
4. Od odmownej decyzji Zarządu Koła w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Zarządu Wojewódzkiego w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o decyzji odmownej.
5. Zarząd Wojewódzki rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 4 w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania i o powziętej decyzji powiadamia zainteresowanego na piśmie niezwłocznie po jej podjęciu, którego decyzja jest ostateczna.

§ 19.1. Utrata praw członkowskich Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1) wystąpienia zgłoszonego przez członka Stowarzyszenia na piśmie lub ustnie do Zarządu Koła,
2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu Koła zatwierdzonej odpowiednią uchwałą przez Walne Zebranie Koła z powodu zalegania z nieusprawiedliwionych przyczyn z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub nie uczestniczenia w zebraniach Koła przez ten sam okres bez uzasadnionej przyczyny,
3) orzeczenia kary wydalenia ze Stowarzyszenia w trybie decyzji Zarządu Koła, zatwierdzonej odpowiednią uchwałą przez Walne Zebranie Koła, którego wydalony był członkiem,
4) pozbawienia praw publicznych orzeczeniem prawomocnym sądu,
5) śmiercią członka lub likwidacji osoby prawnej.
2. Uchwała Walnego Zebrania Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia członka jest prawomocna, jeżeli
w przewidzianym terminie skreślony lub wydalony członek Stowarzyszenia nie złoży odwołania od tej uchwały.
3. Wydalenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić jedynie w następujących przypadkach:
1) rażącego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia,
2) notorycznego nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
3) świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) stwierdzenia postawy nie licującej z godnością członka Stowarzyszenia.
4. Tryb odwoławczy:
1) od decyzji Zarządu Koła w sprawie skreślenia lub wydalenia ze Stowarzyszenia służy członkowi odwołanie do właściwego Zarządu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o skreśleniu lub wydaleniu. Termin ten płynie od dnia Walnego Zebrania Koła, które zatwierdziło decyzję Zarządu Koła w tej sprawie,
2) Zarząd Wojewódzki rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od daty jego otrzymania i o powziętej decyzji powiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowanego i Zarząd jego macierzystego Koła. Od decyzji Zarządu Wojewódzkiego dotyczącego skreślenia z listy członków Stowarzyszeni służy zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, którego uchwała w przedmiotowej sprawie jest prawomocna,
3) prawomocne uchwały Walnego Zebrania Koła i Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w sprawie wydalenia członka ze Stowarzyszenia może uchylić w trybie skargowym Zarząd Główny Stowarzyszenia, a następnie przedstawić do rozpatrzenia Krajowemu Zjazdowi Delegatów, którego uchwała jest prawomocna i ostateczna,
4) skreślenie z listy członków bądź wydalenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd Koła członka piastującego
z wyboru funkcje we władzach Stowarzyszenia, wymaga zgody tych władz.

§ 20.1.  Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybrani do wszystkich władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w zebraniach macierzystego Koła Stowarzyszenia z głosem decydującym,
3) brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz wszystkich szczebli organizacyjnych Stowarzyszenia,
w czasie których podejmowane są decyzje ich dotyczące,
4) uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach oraz działalności władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli,
5) odwoływać się do wszystkich władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw uregulowanych odrębnie
w niniejszym statucie,
6) korzystać z pomocy prawnej, socjalno - bytowej i urządzeń Stowarzyszenia,
7) nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia,
8) reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz z upoważnienia jego władz.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem brania udziału w głosowaniu przy podejmowaniu uchwał oraz do biernego i czynnego prawa wyborczego. Nie dotyczy to członków zwyczajnych, którym nadano godność członka honorowego.

§ 21.Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani w szczególności do:
1) Członkowie zwyczajni:
a) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał, decyzji, zarządzeń, wytycznych i zaleceń władz Stowarzyszenia,
b) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia oraz propagować jego cele i zadania,
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
d) przestrzegać zasad współżycia i więzi koleżeńskich w życiu organizacyjnym oraz dbać o właściwą postawę etyczno - moralną,
e) opłacać regularnie składki członkowskie;
2) Członkowie  honorowi:
a) przestrzegać statutu Stowarzyszenia oraz propagować jego cele i zadania,
b)  dbać o należytą postawę etyczno - moralną;
3) Członkowie  wspierający:
a) przestrzegać postanowień statutu oraz propagować cele i zadania Stowarzyszenia,
b) regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń,
c) dbać o swoje dobre imię (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)
i należytą postawę etyczno-moralną (osoby fizyczne).


ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia


§ 22.1. Organizacja Stowarzyszenia obejmuje:
1) władze naczelne,
2) władze wojewódzkie,
3) władze okręgowe,
4) Koła jako podstawowe jednostki organizacyjne.
2. Władze wojewódzkie Stowarzyszenia obejmują swoim zasięgiem ustalony administracyjnie obszar działania Komend Wojewódzkich Policji lub jednostek im równorzędnych
3. Władze okręgowe mogą działać w wyjątkowych przypadkach ustalonych przez Zarząd Główny na części województwa i obejmować kilka lub kilkanaście powiatów. Do funkcjonowania władz okręgowych stosuje się odpowiednio uregulowania dotyczące władz wojewódzkich Stowarzyszenia.
4. Koło jako podstawowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia działa w określonym środowisku emerytów i rencistów lub na ustalonym administracyjnie obszarze powiatu, miasta, gminy lub kilku powiatów, miast i gmin, bądź ich części.
5. Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Kół powołują w miarę potrzeb komisje problemowe
o charakterze opiniodawczo - wykonawczym lub do wykonania określonych zadań..

§ 23.1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia i kół zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie przewiduje innych zasad.
2. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wybory mogą być przeprowadzone także w głosowaniu jawnym na podstawie uchwały Zjazdu lub Zebrania.
3. Miejsca wakujące w czasie trwania kadencji władz Stowarzyszenia, uzupełnia się spośród kandydatów do tych władz, a miejsca w Prezydium Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Wojewódzkiego spośród członków tych zarządów. W razie uzasadnionej konieczności na wakujące miejsca do wszystkich władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnych można dokooptować od l do 3 osób spośród członków Stowarzyszenia nie będących delegatami na Zjazd danego szczebla, a w skład ich prezydiów również od l do 2 członków Stowarzyszenia nie będących członkami danego zarządu. Łączna liczba członków dokooptowanych do Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich i Zarządów Kół oraz komisji nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
4. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5.Członkowie komisji rewizyjnych danego szczebla nie mogą być jednocześnie członkami władz tego szczebla, czy też etatowymi pracownikami Stowarzyszenia.
6. Mandat wybranych delegatów na Zjazd Krajowy i Zjazdy Wojewódzkie jest ważny przez cały okres
kadencji władzy.
7. Każdy delegat na Krajowy, Wojewódzki Zjazd Delegatów w czasie głosowania ma tylko jeden głos.
8. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd i Zjazdy Wojewódzkie wygasają w przypadku:
1) wyboru nowych delegatów,
2) zgonu delegata,
3) odwołania delegata przez Zjazd Wojewódzki lub Walne Zebranie Koła, które powierzyło mu mandat,
4) zrzeczenia się mandatu przez delegata,
5) skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia.
9.  Wszystkie władze Stowarzyszenia są obowiązane:
1) badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw,
2) systematycznie informować swoich członków o podjętych uchwałach i aktualnych dokumentach normatywno-prawnych dotyczących Stowarzyszenia i jego członków, zwłaszcza o wydanych przez Sejm ustawach, uchwałach i rozporządzeniach Rady Ministrów i zarządzeniach MSWiA zmieniających przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym.

ROZDZIAŁ V
 
Władze Naczelne Stowarzyszenia


§ 24.Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.

Krajowy Zjazd Delegatów
§ 25.1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Jest on zwoływany jako zwyczajny lub nadzwyczajny i może mieć charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy.
2. Termin Krajowego Zjazdu ustala Zarząd Główny.
3. W Krajowym Zjeździe delegatów biorą udział:
1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na Wojewódzkich Zjazdach Delegatów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny,
2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia, prezesi zarządów Wojewódzkich nie będący delegatami oraz osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Stowarzyszenia,
3) jedynie z głosem doradczym - zaproszeni goście nie będący członkami Stowarzyszenia.
4. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się co cztery lata.
5. Zarząd Główny zawiadamia delegatów, Zarządy Wojewódzkie i Główną Komisję Rewizyjną o terminie, miejscu i o porządku obrad Krajowego Zjazdu co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem jego obrad. Zarząd Główny przy zawiadomieniu delegatów Zjazdów Wojewódzkich załącza sprawozdanie z wykonania uchwały poprzedniego Zjazdu oraz projekt regulaminu Zjazdu w celu zapoznania się przez delegatów i odpowiednie przygotowanie się do dyskusji. Przy zawiadomieniu delegatów i Zarządów Wojewódzkich, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem obrad Zjazdu przesyła delegatom
i Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swej działalności oraz ocenę działalności Prezydium Zarządu Głównego za okres minionej kadencji.
6. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na posiedzeniach plenarnych lub - jeśli jest taka potrzeba -
w powołanych przez Zjazd komisjach problemowych, na podstawie każdorazowego uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, którego projekt przygotowuje Zjazdowi i przedstawia Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 26.1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest:
1) na podstawie uchwały ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) z inicjatywy Zarządu Głównego,
3) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały, wysunięcia wniosku lub żądania. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia został zwołany oraz wymagającymi uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci posiadający ważne mandaty, członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Przepisy § 25 ust. l stosuje się odpowiednio.

§ 27.Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań za okres od ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów
z działalności Stowarzyszenia,
3) oceny działalności Stowarzyszenia i jego władz naczelnych oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
5)  wybór Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) uchylanie uchwał Zjazdów Wojewódzkich sprzecznych z obowiązującym prawem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów lub uchwałami Zarządu Głównego,
8) udzielanie Zarządowi Głównemu pełnomocnictwa  w zakresie niektórych (ściśle określonych) spraw należących do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów,
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10) rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wydalenia ze Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu,
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego funduszy i majątku.

Zarząd Główny


§ 28.1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia i w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem jego działalności.
2. Zarząd Główny składa się z Prezydium wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów i członków wchodzących w jego skład z urzędu. Z urzędu w skład Zarządu Głównego wchodzą aktualni prezesi Zarządów Wojewódzkich lub inni upoważnieni przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego członkowie tych Zarządów Wojewódzkich.
3. Posiedzenia plenarne Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Dla ważności podejmowanych uchwał, postanowień, decyzji itp. konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.

§ 29.Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:
1) organizowanie działalności Stowarzyszenia  i występowanie w jego imieniu.
2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie planu pracy Stowarzyszenia na podstawie programu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów,
4) ustalanie zasad gospodarki finansowej i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasady podziału środków finansowych
z tego tytułu pomiędzy Koła, Zarządy Wojewódzkie i Zarząd Główny,
6) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego i podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia jego składu,
7) powoływanie stałych bądź okresowych komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy,
8) ustalanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulaminu związkowej kasy pogrzebowej i innych funduszy,
9) powoływanie i prowadzenie Fundacji gromadzącej fundusze na działalność socjalno-bytową Stowarzyszenia,
10)  ustalanie zasad i trybu wyborów na Wojewódzkie Zjazdy Delegatów,
11) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd oraz przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu Zjazdu oraz innych niezbędnych dokumentów,
12) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za okres sprawozdawczy,
13) występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskami o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
14) przyjmowanie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na członków wspierających Stowarzyszenia,
15) wybór, uzupełnianie składu i odwoływanie członków Prezydium Zarządu Głównego, uchwalanie regulaminu pracy Prezydium, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium,
16) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
17) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Głównego,
18) zawieszanie w czynnościach lub rozwiązanie Zarządu Wojewódzkiego w związku z rażącym nieprzestrzeganiem przez niego Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, uchwał i postanowień Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
19) nadawanie członkom Stowarzyszenia odznak honorowych oraz innych wyrazów uznania, a także występowanie o odznaczenia państwowe,
20) podejmowanie decyzji w sprawie nawiązania i prowadzenia współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,
21) podejmowanie innych uchwał oraz wydawanie zarządzeń, zaleceń, wytycznych i decyzji dotyczących działalności Zarządu Głównego i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, mających na celu realizację zadań statutowych,
22) opracowywanie ramowych założeń do regulaminów pracy Zarządów Wojewódzkich, 
23) organizowanie właściwego obiegu informacji w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia.

Prezydium Zarządu Głównego


§ 30.l Wybrane przez Krajowy Zjazd Delegatów Prezydium Zarządu Głównego w składzie do 15 członków, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Spośród składu Prezydium Zarząd Główny wybiera Prezesa, 1-go Wiceprezesa, 1-4 Wiceprezesów oraz Sekretarza i Skarbnika, o ile nie zostali wybrani przez Zjazd w wyborach bezpośrednich.
2. Prezydium Zarządu Głównego w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działa w jego imieniu
i posiada wszystkie jego uprawnienia, wypełniając wszystkie swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Główny regulaminem.
3. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
1) realizowanie uchwał i innych programowych dokumentów Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał
i innych postanowień Zarządu Głównego,
2) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych
w preliminarzu budżetowym, jak i ustalanie w tym zakresie uprawnień upoważnionych przez siebie członków Prezydium,
3) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia,
4) uchylanie uchwał Zarządów Wojewódzkich sprzecznych z przepisami prawa, Statutem, regulaminami lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
5) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządów Wojewódzkich, jeżeli ich działalność
jest sprzeczna z prawem, Statutem lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,
6) udzielanie pomocy w organizowaniu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia
w województwach, w których dotychczas one nie działały i w drodze uchwały zatwierdzanie faktu ich ukonstytuowania się,
7) bieżące współdziałanie z pragnącymi zachować swoją odrębność innymi stowarzyszeniami, organizacjami
i klubami zrzeszającymi emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
8) składanie sprawozdań z działalności Prezydium na posiedzeniach Zarządu Głównego,
9) powoływanie i odwoływanie Rzecznika Prasowego Zarządu Głównego,
10) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
4. 1) Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
2) W okresie między posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego wszystkie jego uprawnienia posiada prezes Zarządu Głównego, z tym że podjęte przez niego decyzje należące do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego dla ich ważności muszą być zatwierdzone przez Prezydium Zarządu Głównego na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 31.Członkowie Zarządu Głównego i jego Prezydium mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach macierzystych Kół oraz posiedzeniach Zarządów Wojewódzkich przydzielonych im pod opiekę i Zarządu Wojewódzkiego,
na terenie którego zamieszkują, jeżeli na tych posiedzeniach mają być omawiane ważne problemy lub podejmowane istotne decyzje dotyczące pracy tych zarządów i podległych im jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.


Główna Komisja Rewizyjna


§ 32.1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 3-11 osób, a liczbę wybieranych członków każdorazowo ustala Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, l do 2 wice-przewodniczących
i sekretarza.
4. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybrani członkowie Zarządu Głównego oraz osoby pełniące etatowe funkcje w Stowarzyszeniu.

§ 33.Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku do końca lutego całokształtu działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia i jego Prezydium, oraz przedstawienie w tych sprawach wniosków i uwag  na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego,
2) przedstawianie Zarządowi Głównemu corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wniosków
z przeprowadzonych kontroli,
3) wydawanie władzom statutowym Stowarzyszenia zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, z określeniem terminów i sposobów usunięcia dostrzeżonych braków i niedociągnięć,
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego względnie jego Prezydium przeprowadzenie kontroli działalności wybranych Zarządów Wojewódzkich jak i wytypowanych Kół,
5) nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych wszystkich szczebli, udzielanie im pomocy i instruktażu oraz koordynowanie ich działalności,
6) opracowa