Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 
ROZDZIAŁ VI


Władze Wojewódzkie Stowarzyszenia


§ 35.Władzami Wojewódzkimi Stowarzyszenia są:
1) Wojewódzki Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Wojewódzki,
3) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

Wojewódzki Zjazd Delegatów


§ 36.1. Wojewódzki Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie województwa.
2. Wojewódzki Zjazd Delegatów zwołuje się jako zwyczajny lub nadzwyczajny i może mieć charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy.
3. W wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział:
1) z głosem decydującym - wybrani przez Walne Zebrania Kół delegaci w liczbie ustalonej przez Zarząd Wojewódzki,
2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - członkowie władz naczelnych i wojewódzkich oraz Prezesi Kół nie będący delegatami i zaproszeni goście - członkowie Stowarzyszenia,
3) z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Zarząd Wojewódzki nie będące członkami Stowarzyszenia.
4. Wojewódzki Zjazd Delegatów ? zwyczajny - o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbywa się co cztery lata.
5. Termin Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd Wojewódzki, który o tym terminie, miejscu
i porządku obrad zawiadamia delegatów i Zarządy Kół co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem.
6. Wojewódzki Zjazd Delegatów obraduje na posiedzeniach plenarnych i komisjach problemowych, jakie zostały przez Zjazd powołane, na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
którego projekt przygotowuje i Zjazdowi przedstawia Zarząd Wojewódzki.
7. Jeden delegat na Wojewódzki Zjazd delegatów ma tylko jeden głos w czasie głosowania.

§ 37.l. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest:
1)  na podstawie uchwały ostatniego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,
2)  z inicjatywy Zarządu Głównego lub Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia,
3)  na żądanie Głównej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
4)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Kół działających na terenie województwa.
2. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Wojewódzki w terminie   dwóch  miesięcy od daty podjęcia uchwały, wysunięcia wniosku lub żądania. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których rozstrzygnięcia został zwołany oraz wymagającymi uchwały Wojewódzkiego Zjazdu.
3. W Nadzwyczajnym Wojewódzkim Zjeździe biorą udział delegaci posiadający ważne mandaty, członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Przepisy § 36 stosuje się odpowiednio.

§ 38.Do właściwości Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
2) ustalanie programu działania Zarządu Wojewódzkiego, jak i głównych kierunków działalności Kół Stowarzyszenia na terenie województwa,
3) ocena działalności Stowarzyszenia na terenie województwa,
4) udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu,
5) Wybór Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w liczbie ustalonej przez Wojewódzki Zjazd Delegatów, nie większej niż 15 osób,
6) wybór ustalonej liczby członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
7) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał dotyczących kierunków i programu działania Stowarzyszenia na terenie województwa,
9) w szczególnie uzasadnionych  przypadkach nadanie godności członka honorowego lub pozbawienie tej godności, jeżeli nadał ją wcześniej Wojewódzki Zjazd Delegatów,
10)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zarządu Wojewódzkiego,
11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Zarząd Wojewódzki


§ 39.1. Zarząd Wojewódzki składający się z członków Prezydium ZW oraz przedstawicieli Kół jest wojewódzką władzą stowarzyszenia.
2. Liczbę członków Zarządu Wojewódzkiego oraz zasady ich wyboru ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów. Oprócz członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego pochodzących z wyboru, w skład Zarządu Wojewódzkiego wchodzą z urzędu Prezesi Kół działających na terenie województwa lub w ich zastępstwie inni upoważnieni przez zarządy kół członkowie tych zarządów.
3. Zarząd Wojewódzki odbywa swoje plenarne posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak dwa razy
w roku.
4. Posiedzenia plenarne Zarządu Wojewódzkiego zwołuje jego Prezydium, powiadamiając o tym członków Zarządu Wojewódzkiego na siedem dni wcześniej od mającego się odbyć posiedzenia, podając jego termin, miejsce i porządek obrad.
5. Zarząd Wojewódzki jest zobowiązany w terminie 14 dni od chwili jego powstania zawiadomić o tym organ nadzorujący wskazany w Ustawie o Stowarzyszeniach, właściwy ze względu na siedzibę Zarządu, podając skład Zarządu, adres siedziby oraz dołączyć Statut Stowarzyszenia.
6. Przepis ust.5 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie Zarządu lub adresu siedziby Zarządu Wojewódzkiego oraz zmian w Statucie Stowarzyszenia.

§ 40.Do zakresu działania Zarządu Wojewódzkiego należy:
1) organizowanie działalności wojewódzkich władz i struktur Stowarzyszenia i występowanie w ich imieniu,
2) wykonywanie  uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i  władz naczelnych Stowarzyszenia oraz wniosków i zaleceń Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
3) opracowywanie okresowych planów działalności Zarządu Wojewódzkiego,
4) uchwalanie preliminarza budżetowego i przyjmowanie bilansu,
5) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium,
6) powoływanie w zależności od potrzeb stałych bądź doraźnych komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich działalności,
7) składanie Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium,
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Wojewódzkich Zjazdów Delegatów,
9) ustalanie zasad wyborów delegatów na Zjazd Wojewódzki,
10) przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu i innych dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,
11) występowanie z wnioskami do Krajowego Zjazdu Delegatów, a w szczególnych przypadkach do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów o nadanie, względnie pozbawienie godności członka honorowego,
12) przyjmowanie osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w poczet członków wspierających Stowarzyszenia,
13) przyjmowanie sprawozdań z pracy i działalności Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,
14) uzupełnianie w miarę potrzeb składu osobowego Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium,
15) podejmowanie uchwał w sprawach powoływania nowych Kół Stowarzyszenia,
16) ustalanie ogólnych wytycznych do działalności Zarządów Kół oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, udzielanie im niezbędnej pomocy i koordynowanie działań podejmowanych przez koła,
17) rozpatrywanie odwołań, a także zawieszanie i uchylanie uchwał i innych postanowień Zarządów Kół w razie ich niezgodności z prawem, Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
18) rozpatrywanie odwołań członków w sprawie skreślenia lub wydalenia ze Stowarzyszenia,
19) ustalanie ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, uczestniczenie w działalności Fundacji oraz funkcjonowania kasy pogrzebowej,
20) zarządzanie funduszami i majątkiem Zarządu Wojewódzkiego oraz nadzór nad wpływem obowiązujących bądź zadeklarowanych świadczeń ze strony Zarządów Kół i członków wspierających,
21) powoływanie w miarę potrzeb Rzecznika Prasowego Zarządu Wojewódzkiego,
22) podejmowanie uchwał i innych postanowień w zakresie spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia na terenie województwa.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego


§ 41.1. Zarząd Wojewódzki wybiera ze składu Prezydium Prezesa, I-go Wiceprezesa, od l do 3 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, o ile nie zostali wybrani przez Zjazd w wyborach bezpośrednich.
2. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia na terenie województwa w okresie między plenarnymi posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego i wypełnia swoje zadania zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W razie pilnej i nie cierpiącej zwłoki potrzeby posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego może być zwołane w trybie natychmiastowym.
4 . Członkowie Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego winni uczestniczyć w ważniejszych posiedzeniach Zarządów i zebraniach Kół przydzielonych im pod opiekę oraz w zebraniach swych macierzystych Kół
i posiedzeniach ich Zarządu.

§ 42.Do zakresu działania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zarządu Wojewódzkiego na zewnątrz,
2) realizacja uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia, Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Zarządu Wojewódzkiego, a także wytycznych i zaleceń Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
3) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia na terenie działania Zarządu Wojewódzkiego i udzielanie w tym zakresie upoważnień poszczególnym członkom Prezydium,
4) uchylanie uchwał Kół i ich Zarządów sprzecznych z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Wojewódzki.
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
§ 43.1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Stowarzyszenia na terenie województwa.
2. Liczbę członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w przedziale od 3 do 7osób ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów.
3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
4. W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Wojewódzkiego, jak i zatrudnione na etacie w Stowarzyszeniu.
5. Wojewódzka Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych i na podstawie regulaminu uchwalonego przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.
6. Wojewódzka Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.
7. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego albo inny upoważniony członek    Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego, jego Prezydium a także w zebraniach Kół i posiedzeniach ich Zarządów.

§   44. Do zakresu działania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności wybranych Kół Stowarzyszenia na terenie województwa oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej oraz opłacania składek członkowskich i pobierania wpisowego,
2) wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
z określeniem terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych braków i uchybień,
3) zgłaszanie Zarządowi Wojewódzkiemu wniosków dotyczących wykonywania budżetu, jak i innych wniosków z przeprowadzonych kontroli,
4) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu,
5) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych, oraz Kół, udzielanie im pomocy i instruktażu oraz koordynowanie ich działalności,
6)  określanie podstawowych założeń do regulaminów Komisji Rewizyjnych, oraz Kół,
7) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu delegatów, względnie z wnioskiem o odbycie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w przypadku stwierdzenia działań Prezydium lub samego Zarządu Wojewódzkiego niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
8) kontrolowanie co najmniej raz w roku do końca roku lutego całokształtu działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium oraz przedstawienie uwag i wniosków na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego

 

 


ROZDZIAŁ VII

Koła Stowarzyszenia


§ 45.1. Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Do utworzenia Koła wymagana jest liczba 7 członków założycieli.
2. Powołanie Koła wymaga akceptacji Zarządu Wojewódzkiego.
3. Zarząd nowoutworzonego Koła zobowiązany jest, zgodnie z art. 20 ust. l prawa o stowarzyszeniach,
w terminie 14 dni od dnia jego powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę Koła, podając skład zarządu z adresami jego członków, adresem siedziby Koła, doręczając jednocześnie Statut Stowarzyszenia.

§ 46.Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna w Kołach liczących co najmniej 15 członków.

Walne Zebranie Kola


§ 47.1. Walne zebranie Koła jest najwyższą władzą. Walne Zebranie Koła zwoływane jest jako zwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze.
2. Walne Zebrania Koła odbywają się nie rzadziej jak raz do roku.
3. Walne Zebranie Koła sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest co cztery lata..
4. Walne Zebranie Koła zarówno zwyczajne jak i sprawozdawczo - wyborcze może być także zwoływane na żądanie Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego, lub właściwej Komisji Rewizyjnej Koła lub na wniosek 1/3 liczby członków Koła. Zebranie takie Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać w terminie l miesiąca od wysunięcia wniosku lub żądania.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Koła jego Zarząd zawiadamia członków
co najmniej na 14 dni przed terminem tego zebrania.
6. Walne Zebranie Koła jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę uprawnionych.
7. Walne Zebranie Koła obraduje na posiedzeniu plenarnym i w komisjach, jeżeli takie zostały powołane na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, którego projekt przygotowuje i przedstawia zebraniu Zarząd Koła.
8. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Koła,
2) z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych, wojewódzkich Stowarzyszenia, członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd Koła.
9.  Jeden członek Koła ma w czasie głosowania tylko jeden głos.

§ 48.1. Do właściwości Walnego Zebrania Koła należy:
1) ustalanie zadań dla Zarządu Koła,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła oraz ocena działalności Koła i jego władz, jak i podejmowanie uchwał w tych sprawach,
3) wybór Zarządu Koła,
4) wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków oraz o wydaleniu  ze Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wyższych stawek składki członkowskiej od ustalonej przez Zarząd Główny, z przeznaczeniem uzyskanej nadwyżki na potrzeby statutowe Koła,
8) zatwierdzanie budżetu i bilansu Koła przedstawionego przez Zarząd Koła,
9) udzielanie wyróżnień i wymierzanie statutowych kar organizacyjnych,
10) rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych przez członków Koła, władze Koła i władze nadrzędne Stowarzyszenia.
2. W kołach liczących co najmniej 15 członków do właściwości Walnego Zebrania Koła należy również:
1) dokonywanie wyboru Komisji Rewizyjnej Koła,
2) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Koła,
3) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.

Zarząd Koła


§ 49.1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami zgodnie
z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Koła i odpowiada przed Walnym Zebraniem za swoją pracę i działalność.
2. Zarząd Koła składa się z 3 do 11 członków.
3. Zarząd Koła wybiera spośród siebie Prezesa i 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. W Zarządach liczących powyżej 10 członków osoby te stanowią Prezydium Zarządu Koła.
4. W Kołach liczących od 7 do 10 członków Walne Zebranie Koła wybiera zamiast zarządu tylko Prezesa
i Skarbnika, którzy są zobowiązani wykonywać wszystkie zadania należące do kompetencji Zarządu Koła.
5. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się według planu ustalonego przez Zarząd, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Zarząd Koła dla realizacji swoich zadań może powołać komisje problemowe i zespoły robocze. Przewodniczący powołanych przez Zarząd koła komisji problemowych biorą udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

§ 50. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
1)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Koła oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych Stowarzyszenia,
2)  składanie na Walnym Zebraniu Koła sprawozdań ze swojej działalności,
3)  kierowanie pracami Koła oraz podejmowanie uchwał,
4)  gospodarowanie funduszami Koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem Koła,
5)  przedstawianie Zarządowi Wojewódzkiemu  sprawozdań z działalności Koła,
6)  przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Koła,
7)  przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia
z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia,
8)  w Kołach liczących co najmniej 15 członków, rozpatrywanie sprawozdań pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Koła oraz zwoływanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Walnego Zebrania Koła,
9)  wykonywanie innych zadań statutowych.

Komisja Rewizyjna Koła


§ 511. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu działalności Koła i powoływana jest przez Walne Zebranie Koła, które liczy ponad 15 członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Koła lub związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
4. Komisja Rewizyjna Koła działa kierując się Statutem i regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Koła oraz wytycznymi Komisji Rewizyjnych władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.
6. Komisja Rewizyjna Koła w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

§ 52.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1) przeprowadzanie raz w roku do końca lutego kontroli całokształtu działalności Koła i jego Zarządu a zwłaszcza gospodarki finansowej oraz przedstawienie uwag i wniosków na najbliższym Walnym Zebraniu Koła,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności oraz określanie terminu i sposobu ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Koła oraz wniosków
o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
4) informowanie na bieżąco Zarządu Koła o stwierdzonych niedociągnięciach,
5) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Koła
w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności Koła,
6) występowanie z żądaniem zwołania Zebrania Koła lub posiedzenia Zarządu Koła w przypadkach działań Zarządu Koła lub jego Prezydium niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VIII

Wyróżnienia i kary oraz sankcje organizacyjne

 


§ 53.l. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia - Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Główny oraz zarządy niższego szczebla mogą przyznać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę,
2) dyplom uznania,
3) nagrodę  rzeczową,
4) honorowe odznaki.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz odznak określają regulaminy uchwalone w tej sprawie przez Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.

§ 54.1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów, naruszenie zasad współżycia społecznego, działania na szkodę Stowarzyszenia - Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie  mogą stosować następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie funkcji,
4) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od dwóch miesięcy do l roku lub do czasu ostatecznego wyjaśnienia oraz rozstrzygnięcia sprawy,
5) wydalenie ze stowarzyszenia z zachowaniem zasad i trybu postępowania określonych w § 19 ust. l pkt 3 niniejszego Statutu.
2. Zarządy Kół w tym samym zakresie następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członkowskich stosownie do ust. l pkt 4,
4) wydalenie ze Stowarzyszenia stosownie do ust. l pkt 5.
3. 1) Szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie Stowarzyszenia,
2) Zasady wymierzania kary i tryb  postępowania  wyjaśniającego w Kołach określają regulaminy zarządów wyższego stopnia.

§ 55.1. W przypadku naruszenia przez Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Kół, postanowień niniejszego Statutu, uchwał, decyzji i innych uregulowań zawartych w dokumentach normatywno-prawnych władz Stowarzyszenia - Zarządowi Głównemu przysługuje prawo:
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia z żądaniem ich usunięcia w określonym terminie,
2) uchylenia uchwały niezgodnej z prawem, Statutem i uchwałami Zarządu Głównego,
3) zawieszenia winnego członka władz w pełnieniu funkcji na okres od 2 miesięcy do 1 roku.
2. Te same uprawnienia przysługują Zarządom Wojewódzkim wobec Zarządów Kół oraz członków ich władz.
3. W przypadku nieskuteczności sankcji określonych w ust. l i 2 Zarząd Główny,
Zarządy Wojewódzkie mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu zarządu niższego szczebla i ustanowieniu tymczasowego komisarycznego zarządu, który w przeciągu dwóch miesięcy doprowadzi do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów bądź odpowiednio Walnego Zebrania Koła, na którym dokonane zostaną wybory nowych władz.ROZDZIAŁ IX

Majątek i fundusze Stowarzyszenia


§  56.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z działalności gospodarczej, wydawnictw i imprez,
3) darowizny i zapisy,
4) dotacje państwowe i resortowe,
5) wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego,
6) inne wpływy z działalności Stowarzyszenia.
3. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na działalność Stowarzyszenia.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej ?osobami bliskimi?,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 57.1. Podstawę działań finansowych Zarządu Głównego i Zarządów Wojewódzkich   Stowarzyszenia stanowią budżety uchwalone przez te zarządy.
2. Podstawę działań finansowych Zarządów Kół stanowią budżety uchwalone przez Walne Zebranie tych Kół..
3. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań w tym zakresie w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny,

§ 58.Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika zarządu danej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, wymienionych
w § 57 ust. l i 2 względnie dwóch innych upoważnionych członków tych zarządów.ROZDZIAŁ X


Postanowienia końcowe


§ 59Do stażu członkowskiego Stowarzyszenia zalicza się wcześniejszą przynależność do działających w ramach resortu spraw wewnętrznych Klubów i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów z zachowaniem wszystkich nadanych tytułów honorowych.

§ 60.Zmianę Statutu Stowarzyszenia uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 61.Krajowy Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę w sprawie zmiany miejsca siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Zmiana siedziby Zarządu Głównego oraz wszelkie uchwały dotyczące zmian w statucie wymagają załatwienia formalności prawnych przewidzianych w przepisach prawnych dotyczących działalności stowarzyszeń.

§ 62.Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku i funduszów podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Zawartość